plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja 2019 r. (środa) VIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

               

Proponowany porządek obrad

 

1.  Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r.

4.    Przyjęcie protokołu z VII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

5.    Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.

6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

7.    Odczytanie Protokołu Nr II/19 Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 25 kwietnia 2019r.

8.    Informacja o zrealizowanych tematach za okres marzec 2019r. - kwiecień 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usługoraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

9.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

10.  Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

11.  Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 – 2037,

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.,

3)    w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

4)    w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

5)    w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2019 roku,

6)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo,

7)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rudnia,

8)    w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku miejskiego w Zalewie, zlokalizowanego przy ulicy 29 Stycznia,

9)    w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

10)  w sprawie upoważnienia Burmistrza Zalewa – Pana Marka Żylińskiego do zawarcia Porozumienia w sprawie utworzenia Klastra Energii Gminy Zalewo.

 

12.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad.

            

 

 

      

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                  /-/ Jan Lichacz

Ostatnio zmienianywtorek, 21 maj 2019 07:22
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę