plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 509) zwołuję na dzień 18 czerwca 2019 r. (wtorek) IX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród młodzieży reprezentującej Gminę Zalewo w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
4. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r.
5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc maj 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
7. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania,

a) debata nad Raportem o stanie Gminy Zalewo,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2018 r.,

a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2018 rok,

3) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2018 r.,

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2018 r.,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2018 rok,

4) w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
5) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/17, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
6) w sprawie zgłoszenia przez Gminę Zalewo Sołectwa Barty do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie odnowy wsi.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 03 czerwiec 2019 09:46
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę