plnlenfrdeitrues

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

                                                                                                                                                                                                            Zalewo, 28 stycznia 2020r.

 

 

Ogłoszenie
w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

I. Informacje ogólne
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2020 roku.
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych. Burmistrz Zalewa powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z bazy kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,
3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizację zadań publicznych.

 

III. Zadania komisji konkursowych:
1. Ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach ogłoszonych w roku 2020 otwartych konkursów ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
2. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Zalewa.

 

IV. Okres wpisu na listę członków: Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

V. Miejsce i termin złożenia zgłoszenia:
Zgłoszenie – na załączonym formularzu - należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, w terminie do dnia 6 lutego 2020r. do godz. 15:00.
 

Ostatnio zmienianyczwartek, 13 luty 2020 11:52
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę